Đại cương về thoái hóa khớp Thoái hoá khớp là bênh thoái hoá loạn dưỡng của khớp, biểu hiên sớm nhất ở sụn khớp, sau đó